38/5000 Wǒ yǐjīng yǒule jīhuó mǎ, zěnme cáinéng dǎkāi qiánbāo chákàn zìjǐ XTZ de shùliàng? Zěnme yàng cáinéng wěituō hōngbèi? I already have an activation code. How can I open my wallet and check the number of my XTZ? How can I entrust baking?


#1

There are no detailed instructions, so that I can understand and follow the operation. thank you for the help